טלפון: 03-5759481 | mazkirut@ers-law.co.il

אנו מחוייבים להצטיינות מקצועית, אישית וארגונית ולשירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית – הערך המוסף לעסקיך


 

תנאי שימוש

אין בדבר האמור באתר זה, בין במפורש ובין מכללא, כדי להוות יעוץ משפטי, ואין לפרשו ו/או להסתמך עליו ככזה.

כל המידע באתר זה, מסופק “כפי שהוא” וללא כל אחריות, במפורשת ו/או מכללא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ביחס לכל שגיאה ו/או טעות ו/או השמטה במידע האמור (ט.ל.ח). המשרד ו/או עורכי הדין הנזכרים באתר לא יחובו בכל אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא ביחס לשימוש במידע המופיע באתר ו/או להסתמכות עליו, כמו גם לכל תוצאה מכל מין וסוג שהוא שתיגרם כתוצאה מכך, וכל העושה שימוש ו/או המסתמך כאמור, עושה כן על אחריותו הבלעדית.

קריאת המידע המופיע באתר זה ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא, ולרבות, פניה בכל אמצעי תקשורת אל מי מעורכי הדין המופיעים באתר זה באמצעות אתר זה, לא יתרו יחסי עורך דין לקוח בין הפונה לבין אותו עורך דין ו/או המשרד.

זכויות היוצרים וכן כל זכות אחרת באתר זה כמו גם במידע ובתוכן האתר, שייכים למשרד. חל איסור מוחלט לשכפל, לפרסם, לשדר, להפיץ ולשנות את האתר, התכנים ו/או המידע כאמור, ללא קבלת רשות לכך מהמשרד, מראש ובכתב.

אין למשרד ו/או לעורכי הדין הנזכרים באתר זה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לכל מידע ו/או תוכן המופיע באתר ושייך לצדדים שלישיים ו/או מופיע כקישור לאתר של צד שלישי. כל העושה שימוש במידע כאמור, עושה כן על אחריותו.