טלפון: 03-5759481 | mazkirut@ers-law.co.il

מערכת יחסים כנה ואמיצה עם הלקוח, תוך שמירה על חירות מקצועית - מעניקה ללקוחותינו ליווי צמוד ויחס אישי בהתאמה מלאה לצרכיהם

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך


 

שטר חוב – עקרונות יסוד

מאת עו”ד שלומית ארליך
 
שטר חוב הינו בטוחה שכיחה ביותר, אותה ניתן למצוא במגוון עסקאות בתחומים שונים, כגון הסכמי שכירות, קמעונאות, הסכמי מכר ועוד. מצאנו לנכון על כן, לסקור להלן לטובת לקוחותינו, מספר עקרונות יסוד בכל הנוגע לשטר חוב.

1.          כללי
סעיף 84 לפקודת השטרות (נוסח חדש) (להלן: “הפקודה”) מגדיר שטר חוב כהתחייבות חתומה בכתב, במסגרתה מתחייב עושה השטר לשלם לאוחז בשטר סכום מסוים של כסף, אשר סוכם ונקבע מראש בין הצדדים, ללא תנאי.
שיק הוא מקרה פרטי של שטר חוב, בו ניתן לנסות להיפרע משטר החוב מחשבון הבנק של עושה השטר, במידה ויש בו יתרה מספקת לכך. על שיק חלים כמובן כל העקרונות שיפורטו להלן.

2.          פרטים מהותיים בשטר חוב והשלמתם
פרטים מהותיים בשטר החוב, הינם כאלה אשר שינוי בהם עשוי להשפיע על חובות וזכויות של הצדדים לשטר.
סעיף 64(ב) לפקודה מפרט שינויים מהותיים כגון אלה:
“שינוי בתאריך, בסכום העומד לפרעון, בזמן הפרעון או במקום הפרעון”.

יחד עם זאת, אפשר כי שטר החוב יימסר כשהוא ריק מפרטים מהותיים כלשהם, והאוחז בו ישלים פרטים אלו תוך זמן סביר, ובדיוק ובכפוף לפי ההרשאה שניתנה לו על ידי עושה השטר.

3.          שטר חוב חסר זמן פרעון
בפסיקת בתי המשפט נקבע כי “העדר הציון של זמן פרעונו של השטר אינו פוגם במהותו כשטר… והאוחז בשטר אינו צריך למלא את תאריך הפרעון כדי להפוך את השטר לבר-פרעון“.
כן נקבע כי ישנו “היתר לכאורה להוסיף את התאריך החסר ולהפוך את השטר לבר-פרעון בתאריך שנרשם בו“.

4.          סכום שטר חוב
סכום שטר החוב הינו הסכום הכתוב והמוטבע על גבי השטר.
יחד עם זאת, ישנה אפשרות שלא לכתוב את הסכום על גבי השטר, ובכפוף להרשאה שניתנה מאת החייב במועד יצירת השטר, להשלים הסכום בדיוק כפי ההרשאה.

5.          היכולת להיפרע משטר חוב מידי עושהו
שטר החוב הוא בעל אופי עצמאי ומנותק מעסקת היסוד. על כן, ניתן להיפרע ממנו במישרין וללא צורך לתבוע מכוח עסקת היסוד, שבמסגרתה נוצר השטר.
יחד עם זאת, נקבע בפסיקה, כי בין צדדים קרובים (דהיינו כשהצדדים לשטר הם הצדדים הישירים לחוזה, ולא קיים צד שלישי שאליו הועבר השטר), כל הגנה העומדת לעושה השטר על פי עסקת היסוד, עומדת לו גם כנגד התביעה השטרית (כגון טענת קיזוז, אי אספקת התמורה וכדומה), ובלבד שאוחז השטר אינו נחשב “אוחז כשורה”, שאז הגנות אלו לא יעמדו בתוקפן.
“אוחז כשורה”, הווה אומר, צד שלישי אשר השטר הועבר אליו בתום לב ובמהלך העסקים הרגיל, מבלי שידע על הפגמים בעסקת היסוד, והשטר תקין על פי מראהו, יהיה מוגן מפני טענות עושה השטר ועושה השטר יהיה חייב לפרעו, גם אם נפלו פגמים בעסקת היסוד.
עוד חשוב לומר כי חתימת היסב על שטר כמוה כהוספת חייב לשטר, כך שמרגע הסבת השטר, מי שחייב על פיו הם עושה השטר והמסב ביחד ולחוד.

6.          נטל הראיה בתביעה מכוח שטר חוב
להבדיל מתביעה רגילה, בה בדרך כלל, התובע צריך להוכיח את תביעתו, בתביעה על פי שטר, רואים את התובע כאילו הוכיח את תביעתו, והנטל לסתור את הטענה מכוח השטר, מוטל על הנתבע.
נטל זה חל על הנתבע גם כאשר מדובר בשטר ביטחון.

7.          מימוש שטר החוב בהוצאה לפועל
שטר חוב ניתן לביצוע כמו פסק דין של בית משפט, ולפיכך, שטר חוב מאפשר לעקוף את שלב התביעה בבית-המשפט ומאפשר לבעל חוב המחזיק בו, לגשת ישירות להוצאה לפועל ולנקוט בהליכי גבייה למימוש השטר, במקרה שהחייב לא מקיים אותו.
עם זאת, חשוב לדעת שחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב להגיש התנגדות לביצוע השטר, ומרגע שהוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הפעילות בתיק ויעביר את העניין לבית המשפט לדון בהתנגדות.
מסקנה: שטר חוב הנו בטוחה אפשרית במסגרת חוזים והתקשרויות מסחריות, ברם, למול יתרונותיה, יש לחלופה זו גם מגבלות וחסרונות, לעומת סוגי בטחונות אחרים. לכן, בכל עסקה, חשוב להקדיש את תשומת הלב הנדרשת לסוגיית הביטחונות ולהתאים לעסקה את הבטוחות הנכונות והמתאימות לה.

 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה, בין בגין אירועים מסוג זה שאירעו בעבר, ובין בסיוע וייעוץ בעתיד.
 
אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו”ד המוסמך במשרדנו על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו. אין באמור כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח בין המשרד ו/או מי ממנו לבין הקורא.

מערכת יחסים כנה ואמיצה עם הלקוח, תוך שמירה על חירות מקצועית - מעניקה ללקוחותינו ליווי צמוד ויחס אישי בהתאמה מלאה לצרכיהם

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך